logo
Thông tin pháp lý
Công văn 3314/TCHQ-CCHĐH năm 2013 thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất

 

TỔNG CỤC HẢI QUAN
BAN CẢI CÁCH
HIỆN ĐẠI HÓA
——-

Số: 3314/TCHQ-CCHĐH

V/v thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho DNCX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2013


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 1916/HQBD-TTDL ngày 28/5/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc khi thực hiện chuyển tồn nguyên liệu cho doanh nghiệp chế xuất, về vấn đề này Ban Cải cách hiện đại hóa có ý kiến như sau:
Ban Cải cách hiện đại hóa đã trao đổi với Cục Công nghệ thông tin và thống kê, Cục Công nghệ thông tin và thống kê sẽ hoàn hiện phần mềm, nâng cấp gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố trong phiên bản tiếp theo.
Khi Cục Công nghệ thông tin hoàn thiện chức năng tiếp nhận thông tin báo cáo hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thực hiện việc chuyển tồn hàng hóa theo quy định tại Khoản 10 Điều 38 Thông tư số 196/2012/TT-BTC và Khoản I Mục 2 Phần IV Quyết định 3046/QĐ-TCHQ.
Ban Cải cách hiện đại hóa trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương được biết và thực hiện.
 

  KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Trần Quốc Định
Nơi nhận:
- Như trên;
– Lưu: VT, CCHĐH (03b).
 

 

Bình luận
Tên: Email:
capchar refresh Mã bảo vệ:
Bình luận: