logo
Giới thiệu
Form đăng ký tham gia hội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                                                                        Mẫu số: M01/DNT

PHIẾU ĐĂNG KÝ GIA NHẬP
HỘI DOANH NHÂN TRẺ BÌNH DƯƠNG


Họ và tên:  ………………………………………………………………………………… Nam/Nữ: ………………………………..
Ngày  sinh: ………………………………………………… Nơi sinh: ……………………………………………………………….
Đơn vị công tác: ............................................................................................................……………………………………..................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
Chức vụ:…………………………………………………………………………………………... …………………………………....
Qua tham khảo Điều lệ Hội Doanh nhân Trẻ Bình Dương, tôi nhận thấy bản thân có đầy đủ điều kiện tham gia vào Hội Doanh nhân Trẻ Bình Dương, đồng thời thống nhất với tôn chỉ, hoạt động và các quy định của Hội.
Sau khi gia nhập Hội, tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Hội, đóng góp vào mục tiêu xây dựng Hội ngày càng vững mạnh.

Hồ sơ đính kèm:
o    Bản giới thiệu thông tin Hội viên (Mẫu M02/DNT);
o    Bản sao giấy chứng nhận ĐKKD của Doanh nghiệp.


 
Ngày …… tháng …… năm 2015

 Người đăng ký             
(Ký tên và đóng dấu)        

  

 

             HỘI DOANH NHÂN TRẺ                                       Mẫu số: M02/DNT
                TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

Ảnh

 

 DOANH NHÂN TRẺ TỰ GIỚI THIỆU

 


1. Họ và tên: …………………………………..…………………………………..…………… Nam, Nữ: …………………………..
2. Chức vụ hiện tại: ………………………………………………………..……………………………………….…………………..
3. Ngày sinh: …………………………… Dân tộc: …………………………………… Tôn giáo: …………….………….………..
    Nơi sinh: ……………………………………………………..Trình độ: ……………………………………........…………………
4. Giới thiệu doanh nghiệp:
a. Tên doanh nghiệp:…………………………………..………………………………........…………………...………..……………
b. Ngày thành lập của doanh nghiệp (hay của chi nhánh tai Bình Dương):……........………………………........…………….
c. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………..……………………………………..……………………………......…………….

Điện thoại: …………………..…………………….Fax: ……..……………………………… ĐTDĐ: …………….......…………….
Website: ………………….…………….....……… Email: …………………………………………………………………………....
d. Ngành nghề kinhdoanh:…………………………………………………………………………………………………………....
e. Lĩnh vực hoạt động chính:……………………………………………………………………………………………………….....
g. Hình thức pháp lý (DNNN, CTY CP, TNHH, DNTN, HTX ……): ……………………………………………………………......
h. Số vốn đăng ký kinh doanh:…………………………………………………………………………………………………..........
i. Tổng số lao động của doanh nghiệp:        Trong đó:    LĐ ổn định: …………………............LĐ thời vụ: ………………......
5. Địa chỉ liên hệ (nếu khác địa chỉ trụ sở chính):……………………………………………………………………………….....
6. Số điện thoại Trợ lý/Thư ký:…………………………………………………………………………………………………...........  
7. Địa chỉ Emai Trợ lý/Thư ký:…………………………………………………………………………………………………...........
8. Địa chỉ hộ khẩu:.…………………………………………………………………………………………………...... ………........... 
9. Các vấn đề khác cần giới thiệu:………………………………………………………..........……………………………………..

 

 Ngày ……… tháng ……… năm 2015
Người tự giới thiệu
(ký tên và đóng dấu DN)

 

 

Tải phiếu đăng ký tham gia hội Tại đây

Tải mẫu giới thiệu Tại đây

Bình luận
Tên: Email:
capchar refresh Mã bảo vệ:
Bình luận: