logo
Giới thiệu
Quyết định

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
***
Số : 100/2001/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
-----------------------------------------------
Bình Dương, ngày 22 tháng 05 năm 2001


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN

V/v cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Dương
---------------------------------------------

 

-

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 21.06.1994;
 

-

Căn cứ Chỉ thị số 01/CT ngày 05/01/1989 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tường chính phủ) về việc quản lý tổ chức và hoạt động của các Hội quần chúng.

 

-

Theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban Hội liện hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương ( tờ trình số 02/TT/UBH ngày 17/4/2001 và văn bản số 35/CV.UBH ngày 10/5/2001) và Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh ( tờ trình số 310/TT-TC ngày 18/5/2001).

 

QUYẾT ĐỊNH
 

Điều 1:

  Cho phép thành lập Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh Bình Dương và công nhận danh sách Ban chấp hành lâm thời của Hội gồm 11 ( mười một) thành viên như danh sách kèm theo quyết định này.
 

Điều 2:

 

 

a) Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh là tổ chức xã hội, nghề nghiệp của những nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam đang tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Dương nhằm mục đích đoàn kết, phấn đấu vì sự phát triển của giới doanh nghiệp trẻ tỉnh và sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh
 

   

b) Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoả riêng, Hội tự trang trải mọi chi phí và phương tiện hoạt động
 

    c) Ban chấp hành lâm thời Hội có trách nhiệm tổ chức Đại hội công bố quyết định thành lập, thông qua bản Điều lệ, chương trình hoạt động và bầu Ban chấp hành chính thức của Hội trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
    d) Hội doanh nghiệp trẻ là thành viên của Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt Nam tỉnh Bình Dương
 

Điều 3

 

Chánh Văn phòng HĐND - UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền tỉnh , Chủ tịch Ủy ban Hội liên hiệp thanh niên tỉnh và các thành viên Ban chấp hành lâm thời Hội và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm  thi hành quyết định này.

     
   
 

 

 

 

Bình luận
Tên: Email:
capchar refresh Mã bảo vệ:
Bình luận: